ZO ČSOP Bílé Karpaty
Český svaz ochránců přírody, základní organizace 58/06 Bílé Karpaty
Dnes je středa 18. 10. 2017, svátek má Lukáš.

Aktuality

18. března 2017 se uskuteční tradiční jarní řez dřevin, tentokrát v Louce.

18. června se konalo Setkání s přírodou.

Od 8. do 12. 8. 2016 se konal Příměstský tábor Karpaťáček.

Nová kolekce triček.

Nová nákupní taška.

Vyzkoušejte náš nový E-shop.

V prosinci 2014 vyšel dotisk velmi úspěšné knihy Ovoce Bílých Karpat. Ovoce Bílých Karpat

Sbírka "Přispějte k obnově luk v Pomoraví!" v rámci kampaně Místo pro přírodu právě probíhá. Bližší inforamce o sbírce na www.obnovaluk.cz.

Anketa

Čtete časopis
Bílé-Biele Karpaty?

Ano (59.3%)
pruh
Ne (17.6%)
pruh
Neznám ho (23.1%)
pruh

Celkem hlasů: 4724


Logo Blíž přírodě

Facebook

GIVT

logo-mpp

Projekt UNDP - GEF

Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v České republice prostřednictvím cíleného využití nových zdrojů financování Evropského společenství.

V závěru roku 2005 byl po 3 letech příprav, změn a formálních postupů schválen projekt financovaný ze zdrojů Rozvojového programu spojených národu - Fondu životního prostředí (UNDP - GEF), na kterém naše organizace spolupracovala jako projektový partner.

NPR Čertoryje Východiskem projektového záměru byl fakt, že v posledních letech dochází ke značné druhové degradaci horských travních porostů, zejména z důvodů nevhodných způsobů obhospodařování, ke kterým mimo jiné patří snižování počtů pasoucích se zvířat (ovcí a koz) v podhorských a horských oblastech v důsledků nízké ekonomické návratnosti chovu těchto zvířat, jakož i celého zemědělského hospodaření v těchto oblastech a ne zrovna vhodně nastavených dotací a podpor pro hospodaření na trvalých travních porostech. Zjednodušené ošetřování luk, snižování rozsahu pastvy jinými zvířaty než masným skotem, zavádění šablonovitých postupů sečení a sklizně, snižování ploch na kterých se pravidelně střídá pastva a sečení porostu, jakož i vysévání druhově chudých travních směsí při zatravňování orné půdy, vyústilo v nadměrné rozšíření dominantních druhů trav a bylin a sníženou druhovou rozmanitost současných horských travních porostů.

Cílem projektu bylo posílit šetrné obhospodařování druhově bohatých horských travních porostů ve dvou chráněných krajinných oblastech v pohoří Karpat v České republice. Projekt stanovil prioritní lokality pro zachování biologické rozmanitosti horkých travních porostů ve dvou CHKO a definoval nejvhodnější opatření pro jejich obhospodařování. Projekt byl navržen tak, aby vyzkoušel a ověřil předpoklad, že stávající a budoucí mechanismy podpůrného financování EU, jsou-li správně nastaveny, budou dostatečně vyrovnávat dodatečné náklady, které vynakládají zemědělci při obhospodařování obtížně dostupných stanovišť horských travních porostů.

Projekt byl realizován po dobu 3 let (2006 - 2008) a měl velice široké spektrum aktivit a cílů. Jeho hlavní výstupy byly následující:

Ovce Projekt byl realizován a řízen nevládní organizací FOA, Nadačním fondem pro ekologické zemědělství. Významnými projektovými partnery byly Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Beskydy, Správa CHKO Bílé Karpaty, Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, Nadace Partnerství, Svaz chovatelů ovcí a koz ČR, ZO ČSOP Bílé Karpaty a ZO ČSOP Salmandr.

ZO ČSOP Bílé Karpaty se podílelo na těchto aktivitách:

Cílem projektu bylo doložit, jaký je stav druhové rozmanitosti trvalých travních porostů ve dvou chráněných krajinných oblastech v pohoří Karpat v České republice, a to v Beskydech a v Bílých Karpatech a zjistit, jaké dopady přinášejí nové finanční nástroje Evropské unie vynaložené na její zachování. V průběhu projektu bylo posuzováno, zda současné podpory ze zdrojů Evropského společenství jsou správně orientovány, aby zajistily nejen udržitelný rozvoj venkova, ale také vyrovnaly dodatečné náklady spojené s potřebnou péčí o travní porosty s vysokou druhovou rozmanitostí. Dalším cílem který vyplynul z dílčích výsledků projektu, bylo navrhnout, jak podpořit drobné zemědělce a jejich šetrné hospodaření, protože se ukázali být zásadními nositeli biodiverzity.

Shrnutí výsledků projektu najdete v závěrečné publikaci, na jejímž zpracování se podílela řada odborníků z oblasti botaniky, zoologie, ochrany přírody, zemědělství, marketingu a ekonomiky. Publikaci si můžete prohlédnout nebo stáhnout v elektronické podobě na našich stránkách v sekci "Ke stažení" nebo v tištěné podobě objednat u FOA, Nadačního fondu pro ekologické zemědělství (http://www.foa.cz/).

© 2017 ZO ČSOP Bílé Karpaty | Vytisknout | Nahoru