Přihlášení strážce

Chráněná území

Národní přírodní rezervace

NPR Čertoryje

Nejrozsáhlejší komplex typických květnatých bělokarpatských luk s vysokou krajinářskou hodnotou a výskytem četných chráněných a ohrožených rostlin a živočichů. Jedno z nejcennějších území CHKO Bílé Karpaty.

NPR Javořina

Pralesovitý porost na vápnitém flyši severního svahu a společenstvo horské louky na vrcholu a severním svahu Velké Javořiny (970 m n. m.).

NPR Jazevčí

Krajinářsky velmi hodnotný komplex typických květnatých druhově bohatých luk v údolí Veličky poblíž Jamného potoka 3 km severovýchodně od Javorníka, výskyt četných chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

NPR Porážky

Komlex květnatých bělokarpatských luk se soliterními stromy na zaobleném hřbetu a svahu asi 1,5 km severozápadně od Vápenek a s výskytem četných vzácných druhů rostlin a živočichů. Jediná lokalita všivce statného v České republice.

NPR Zahrady pod Hájem

Louky a extenzivní sady na pravém údolním svahu údolí Veličky a na západních svazích kopce Háj (573 m n. m.) nad východním okrajem Velké nad Veličkou. Poslední zbytky lučních společenstev na slínovitých půdách v Bílých Karpatech, výskyt četných teplomilných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Národní přírodní památky

NPP Búrová

Louka na severovýchodním svahu kopce Háj (573 m n. m.), asi 1 km západně od Suchova. Typická bělokarpatská louka s hojným výskytem kýchavice černé.

Přírodní rezervace

PR Bílé potoky

Dvě luční enklávy lemované lesním porostem na levém údolním svahu Klobouckého potoka 3 km jihovýchodně od Valašských Klobouk. Zachování krajinářsky hodnotného území s výskytem vstavačovitých rostlin.

PR Dolněmčanské louky

Luční enkláva se soliterními stromy na západním svahu Lesné (kóta 696 m n. m.) asi 4 km jižně od Horního Němčí. Nejzachovalejší zbytek luk původního komplexu Lesné s výskytem ohrožených a chráněných druhů rostlin a živočichů.

PR Drahy

Teplomilná travinobylinná společenstva s vzácnými druhy rostlin a živočichů na bývalé pastvině.

PR Hutě

Členité území na svahovinách severozápadního svahu Vlčího vrchu (632 m n. m.), na levém údolním svahu Žítkovského potoka, 2,5 km severovýchodně od obce Žítková. Zachovalá mozaika luk, pastvin, lesíků a pramenišť s vysokou diverzitou teplomilných i podhorských rostlinných společenstev v oblasti moravských Kopanic. Lokalita řady ohrožených druhů živočichů a rostlin, mnohé z nich zde mají poslední současný výskyt ve střední části CHKO.

PR Jalovcová stráň

Jalovci zarostlá jižně exponovaná pastvina 1,5 km východně od obce Nedašov. Krajinářsky velmi hodnotné území se zachovalými rostlinnými společenstvy s výskytem ohrožených druhů rostlin.

PR Javorůvky

Svažitá louka v pramenném amfiteátru obklopená lesními porosty na severozápadním úbočí kóty Královec (655 m n. m.) 2,5 km jihovýchodně od Valašských Klobouk. Druhově bohatá bělokarpatská luční vegetace.

PR Kútky

Bezlesá enkláva na pravém údolním svahu a na jižním svahu kóty Veselka (495 m n. m.) v horní části údolí potoka Mandát 5 km jihovýchodně od Radějova. Společenstva bělokarpatských luk uprostřed lesů, území s vysokou krajinářskou hodnotou a výskytem četných chráněných a ohrožených rostlin a živočichů.

PR Lazy

Louka s křovinatými pruhy asi 1 km jihojihozápadně od nádraží Bylnice na pravém údolním svahu údolí Vláry pod kótou Plaňava (598 m n. m.). Jedno z nejlépe zachovaných společenstev karpatských přepásaných luk v oblasti Bylnice s výskytem ohrožených druhů rostlin, především orchidejí.

PR Machová

Komplex luk asi 3 km jižně od Javorníku, na severním a severozápadním svahu kóty Machová (579 m n. m.). Druhově bohatá luční vegetace s výskytem četných chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, krajinářsky hodnotné území.

PR Nová hora

Členité území s loukami, lesíky a sady na úbočí Nové hory (552 m n. m.) v údolí Klanečnice asi 0,5 km severovýchodně od Květné. Zbytek květnatých luk s mozaikou mokřadů, lesíků a ostrůvků křovin.

PR Okrouhlá

Chráněné území leží na západně exponovaném svahu pod kótou Okrouhlá (655,9 m n. m.) asi l km východně od silnice Valašské Klobouky - Trenčín ve Vlárském průsmyku. Starý porost smíšeného lesa.

PR Ploščiny

Rozsáhlý komplex pastvin s roztroušenými stromy i souvislejšími lesíky ve vrcholové partii hřebene Královec-Ploštiny (739,1 m n. m.)-Požár, asi 3,5 km východně od Valašských Klobouk. Horské extenzivní pastviny a sukcesní stádia lesních porostů s výskytem vzácných druhů rostlin.

PR Pod Žítkovským vrchem

Bývalé pastviny s rozptýlenými lesíky na severovýchodním svahu Žitkovského vrchu (669 m n. m.), 0,5 km severně od Žítkové. Krajinářsky velmi hodnotný rozsáhlý komplex luk a pastvin s rozptýlenou zelení, ve kterém se střídají sušší stanoviště, mokřady i stromová zeleň.

PR Sidonie

Stará bučina na údolním svahu pravého bezejmenného přítoku řeky Vlárky asi 1 km severozápadně od Sidonie. Vysoce vitální bukový porost typický pro střední polohy Bílých Karpat.

PR Ve Vlčí

Pastviny s rozptýlenými lesíky v členitém terénu pramenné mísy na hlavním hřbetu Lopenické hornatiny, 0,8 km severovýchodně od kóty Kykula (746 m n. m.). Zachovalá travinobylinná společenstva s výskytem ohrožených druhů rostlin.

Přírodní památky

PP Bahulské jamy

Část lučního komplexu na severovýchodním svahu kóty Lesná (696 m n. m.), asi 4 km jihovýchodně od Horního Němčí. Jeden z posledních zachovalých zbytků druhově bohatého lučního komplexu Lesné.

PP Cestiska

Bývalé pastviny na svahovém hřbítku s jižní expozicí, na severozápadním okraji Březové. Luční vegetace na skeletových půdách, lokalita vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

PP Dobšená

Extenzivní pastvina lemovaná lesem na jihozápadním svahu Královce (655 m n. m.) 2 km jihovýchodně od Valašských Klobouk. Vegetace karpatských přepásaných luk s prameništěm s bohatou populací kruštíku bahenního.

PP Dubiny

Louka pod lesem na východním úbočí kopce Doubrava (550 m n. m.) 750 m jižně od obce Březová. Krajinářsky hodnotné území s rozptýlenou zelení a se zachovanými společenstvy květnatých luk, lemů a s mokřadem.

PP Grůň

Travnatý svah a starý ovocný sad asi 1,5 km severozápadně od kóty Malý Lopeník (881 m n. m.). Mezofilní a mokřadní luční společenstvo s výskytem ohrožených rostlinných druhů.

PP Hluboče

Květnatá louka na levém údolním svahu Hlubočského potoka (levý přítok Vláry), 2 km východně od hlavní silnice Brumov-Trenčín ve Vlárském průsmyku. Přírodní památka je příkladem jednosečných květnatých bělokarpatských luk.

PP Horní louky

Komplex luk a pastvin oddělených lesíky na severním svahu Studeného vrchu (646 m n. m.), 2 km jižně od Suché Lozi. Zbytek přirozených společenstev květnatých luk a lučních mokřadů.

PP Hrnčárky

Květnatá louka se soliterními stromy nad vodní nádrží Žabka, na levém svahu horní části údolí Klanečnice, 1,5 km západně od obce Strání. Teplomilná luční vegetace a pěnovcový mokřad s výskytem ohrožených druhů rostlin.

PP Chladný vrch

Dva lesní porosty asi 1 km od sebe vzdálené, 1,5 km jižně až jihozápadně od Sv. Štěpána. Staré bukové porosty, lokalita tesaříka alpského.

PP Chmelinec

Mokřad v údolním dně potoka Drietomica na severovýchodním okraji Vyškovce. Druhově bohaté mokřadní louky, lokalita ohrožených druhů rostlin.

PP Kaňoury

Suchá výslunná stráň na jižních svazích kóty Vysocká (660 m n. m.) v závěru údolí Hrušová dolina, 3 km východně od Nedašova. Společenstva květnatých luk a pastvin s mnoha teplomilnými druhy rostlin, ojedinělá v severovýchodní části Bílých Karpat.

PP Kalábová

Mokřad s výskytem ohrožených rostlin ležící na jv. svahu Studeného vrchu.

PP Lom Rasová

Bývalý pískovcový lom s jezírkem asi 2,5 km jihovýchodně od Komně. Původním motivem ochrany byl bohatý výskyt obojživelníků, který však byl potlačen výsadbou ryb v jezírku. V současné době probíhá v lokalitě ukázková vegetační sukcese.

PP Mechnáčky

Široký travnatý levý údolní svah Svinárského potoka, místy porostlý keři a stromy, asi 1 km západně od Květné. Zbytek společenstev květnatých luk s několika mokřady.

PP Nové louky

Mírně členitá louka na severně orientovaném svahu pod lesem po pravé straně silnice z Korytné do Strání asi 2,5 km jihojihovýchodně od Korytné. Zbytek květnatých lučních společenstev s několika mokřady a sukcesními stadii dřevin.

PP Pod Cigánem

Úzký pás louky na okraji lesa na severním svahu Cigán (740 m n. m.) asi l km od Nedašova. Zachovalé společenstvo pastvin a lemů s výskytem prstnatce listenatého Soóova a dalších orchidejí.

PP Pod Horou

Lesní louka na levém svahu přítoku Návojenského potoka 2 km jihovýchodně od Návojné. Krajinářsky hodnotná svažitá bělokarpatská louka s výskytem vstavačovitých.

PP Pod Hribovňou

Komplex přepásaných luk asi 0,4 km východoseverovýchodně od kóty Hribovňa (650 m n. m.). Krajinářsky hodnotné území s řadou chráněných a ohrožených druhů rostlin.

PP Pod vrchy

Část lesa na severovýchodním svahu kopce Vrchy (461 m n. m.) na pravém údolním svahu Vláry asi 1,5 km jihovýchodně od Bohuslavic nad Vláří. Přirozená lesní vegetace s bohatým výskytem sněženky podsněžníku.

PP Rubaniska

Úzký pás luk a křovin na pravém údolním svahu Krátkovského potoka za samotou východně od Krátkých, asi 2 km západně od Starého Hrozenkova. Komplex luk a pastvin s rozptýlenou zelení, na nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin.

PP Sviní hnízdo

Část lesního komplexu 1,5 km severně od Vápenek. Typický příklad přirozené lesní vegetace středních poloh Bílých Karpat.

PP Šumlatová

Část pastvin na severním svahu Holého vrchu (830 m n. m.) asi 1,5 km jižně od Nedašova. Zbytek lučních porostů s výskytem ohrožených druhů rostlin, především vstavačovitých.

PP U Petrůvky

Pastvina na levém břehu levostranného přítoku Olšavy, 0,5 km od Petrůvky. Krajinářsky hodnotné členité a svažité území s výskytem vstavače obecného.

PP Uvezené

Část lesního porostu na severozápadním svahu kóty Horní Kopec (607 m n. m.) 2,5 km jihovýchodně od Horního Němčí. Druhově bohatý smíšený listnatý les ve velmi členitém terénu se sesuvy, vrstevnatými prameny a mokřady.

PP U zvonice

Svah orientovaný severně, s pastvinami, v údolí na rozsoše Kobylec (845 m n. m.), asi 1,5 km severovýchodně od vrchu Malý Lopeník (881 m n. m.). Jedna z nejlépe zachovaných pastvin s výskytem ohrožených druhů rostlin.

PP Vápenky

Dubobukový porost 0,5 km východně od osady Vápenky, na levém údolním svahu pravého přítoku Veličky. Ukázka základního a reprezentativního vegetačního typu Bílých Karpat - dubové bučiny.

PP V Krátkých

Svažité louky v okolí dvou rybníčků a na svahu v údolí Hrnčarova potoka v obci Vápenice. Bohatý výskyt ohrožených druhů rostlin a obojživelníků.

PP Záhumenice

Louky na pravém svahu údolí pravostranného přítoku potoka Klanečnice asi 2 km jihovýchodně od Strání. Ochrana zbytku druhově bohatých bělokarpatských luk s početnou populací hrachoru panonského a snědku kulatoplodého.

PP Za lesem

Louka na severovýchodním svahu vrchu Lesná (696 m n. m.) asi 3,5 km jihovýchodně od Horního Němčí. Předmětem ochrany je výskyt šafránu bělokvětého na jediné lokalitě v CHKO Bílé Karpaty.

PP Žerotín

Křovinaté a travnaté severovýchodní svahy stejnojmenného kopce (321 m n. m.) asi 1 km západně od Radějova. Jediný zachovalý fragment šipákové doubravy (Corno-Quercetum) v CHKO Bílé Karpaty, zbytky teplomilných společenstev na mělkých skeletových půdách; lokalita četných teplomilných rostlin a živočichů.

PP Žleb

Louka obklopená ze tří stran lesem, 0,5 km jihovýchodně od Hostětína. Květnatá louka s prameništěm a přilehlý dubohabrový porost, lokalita vzácné mochny malokvěté.

Památné stromy

Druh Katastr Název Obvod (cm) Stáří (let) Zdravotní stav
Dub letní Lipina Kalitův dub 495 200 dobrý
Dub zimní Valašské Klobouky Pechancův dub 405 200 dobrý
Lípa velkolistá Petrov Lípa u Tatarské cesty 320 200 dobrý
Lípa velkolistá Nová Lhota Novolhotská lípa 560 200 dobrý
Lípa velkolistá Kněždub Kněždubské lípy 462 300 dobrý
Sorbus domestica Strážnice Adamcova oskeruše 458 400 dobrý
Dub letní Tvarožná Lhota Dub v Jiříkovci 460 400 chřadnoucí
Lípa malolistá Šanov Lípa v Šanově 519 200 dutina a hniloba
Dub letní Návojná Návojský dub 441 300 dobrý, hniloba ve kmeni
Lípa malolistá Pitín Lípa u Kolelače 410 200 dobrý
Topol šedý Suchá Loz Topol u Volenova 690 150 uspokojivý
Jeřáb oskeruše Kněždub Nejedlíkova oskeruše 290 250 dobrý
Jeřáb oskeruše Tvarožná Lhota Špirudova oskeruše 370 300 stabilizovaná prasklina kmene
Jeřáb oskeruše Strážnice Karlova oskeruše 337 300 uspokojivý